Προβολή άρθρων κατά ημερομηνία: Νοέμβριος 2019
20 Νοέμβριος 2019 Σε: Ανακοινώσεις

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ.: 09-77709

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ KAI

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Ταχ.Δ/νση : Πατησίων 30, ΤΚ 10170 - ΑΘΗΝΑ

Πληροφορίες : Ν. Τζάνος

Τηλέφωνο : 213 15 19 303

FAX : 210 38 41 602

E-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ ΜΑ Π Α Ρ Ο Χ Η Σ Χ Ρ Η ΜΑ Τ Ι Κ Ω Ν Β Ο Η Θ Η Μ Α Τ Ω Ν

Σ Ε Τ Ρ Ι Τ Ε Κ Ν Ε Σ Κ Α Ι Π Ο Λ Υ Τ Ε Κ Ν Ε Σ ΜΗ Τ Ε Ρ Ε Σ Τ Ο Υ Λ Α Ε / Ο Π Ε Κ Α Ε Τ Ο Υ Σ 2 0 1 9

- Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Ε Σ Γ Ι Α Δ Ι Κ Α Ι Ο Υ Χ Ο Υ Σ -

Σε εφαρμογή της απόφασης αριθ. Συν. 11/Θ2/18-11-2019 της Διαχειριστικής Επιτροπής του

ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ, η Δ/νση Αγροτικής Εστίας συνεχίζει και ολοκληρώνει το πρόγραμμα παροχής

χρηματικών βοηθημάτων σε τρίτεκνες και πολύτεκνες μητέρες του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ έτους 2019.

Το πρόγραμμα αφορούσε στην καταβολή χρηματικού βοηθήματος ύψους επτακοσίων ευρώ (700€)

σε κάθε μία από τις τέσσερις χιλιάδες (4.000) τρίτεκνες μητέρες και χιλίων ευρώ (1.000€) σε κάθε

μία από τις χίλιες (1.000) πολύτεκνες μητέρες από όλες τις περιοχές της χώρας.

Επειδή όμως ο αριθμός των αιτήσεων που υποβλήθηκαν εντός της προθεσμίας 05/06/2019 έως

24/06/2019 υπολείπεται σημαντικά του οριζόμενου στην αριθμ. Φ.10034/οικ.23019/815

(ΦΕΚ 2077Β/2019) υπουργική απόφαση, η διαδικασία επαναλαμβάνεται για δύο χιλιάδες

τετρακόσιες σαράντα μία (2.441) τρίτεκνες μητέρες δικαιούχους του ΛΑΕ και τετρακόσιες τριάντα

έξι (436) πολύτεκνες μητέρες δικαιούχους του ΛΑΕ. Η νέα προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι από

20/11/2019 έως 2/12/2019.

1. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι οι τρίτεκνες και οι πολύτεκνες μητέρες οι οποίες:

 είναι συνταξιούχοι ή ασφαλισμένες του ΕΦΚΑ (ΟΓΑ) και είναι ασφαλιστικά ενήμερες κατά

την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους (2018) της υποβολής της αίτησης συμμετοχής.

 έχουν, κατά τον χρόνο δημιουργίας του αρχείου δικαιούχων, οι μεν τρίτεκνες μητέρες

3 τέκνα, οι δε πολύτεκνες μητέρες τουλάχιστον 4 τέκνα, τα οποία είναι άγαμα, ηλικίας

μέχρι 18 ετών ή μέχρι 24 ετών, εφόσον είναι άνεργα ή σπουδάζουν στην Ελλάδα στην

ανώτατη ή ανώτερη εκπαίδευση ή σε ινστιτούτα επαγγελματικής κατάρτισης (ΙΕΚ) ή είναι

ανίκανα για εργασία σε ποσοστό 67% και άνω, ανεξαρτήτου ηλικίας. Ως ημερομηνία

συμπλήρωσης του 18ου ή 24ου έτους ηλικίας θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του έτους 2019,

ανεξάρτητα από τον μήνα γέννησης.

2

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στις ανωτέρω δικαιούχους δεν θα περιλαμβάνονται οι τρίτεκνες και οι πολύτεκνες

μητέρες δικαιούχοι του ΛΑΕ που ήδη έλαβαν την παροχή εντός του έτους 2019 και ως εκ τούτου δεν

θα μπορούν να υποβάλουν και πάλι αίτηση.

Όλα τα ανωτέρω πρόσωπα πρέπει να είναι δικαιούχοι περίθαλψης με ενεργή ασφαλιστική

ικανότητα και ειδικότερα τα τέκνα με δικαίωμα περίθαλψης απορρέον από δικαιούχο του

ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ. (βλ. και το σημείο 6 «Χρήσιμες πληροφορίες» σχετικά με την ασφαλιστική ικανότητα).

Στις δικαιούχους δεν περιλαμβάνονται τρίτεκνες και πολύτεκνες μητέρες με τέκνα τα οποία έχουν

συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και φοιτούν σε Δημόσια ή ιδιωτικά Εκπαιδευτικά

Ιδρύματα του εξωτερικού ή εξακολουθούν να σπουδάζουν στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

(π.χ. ΕΠΑΛ, ΤΕΕ κ.λπ.) ή υπηρετούν την στρατιωτική τους θητεία.

Η συνέχιση και ολοκλήρωση του προγράμματος παροχής χρηματικών βοηθημάτων σε τρίτεκνες και

πολύτεκνες μητέρες έτους 2019, θα εφαρμοστεί σε όλους τους νομούς της χώρας.

2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Για τη συμμετοχή στο εν λόγω πρόγραμμα απαιτείται η υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης σε

οποιοδήποτε ΚΕΠ από 20/11/2019 έως 2/12/2019.

Για την υποβολή της αίτησης η δικαιούχος τρίτεκνη ή πολύτεκνη αγρότισσα μητέρα προσέρχεται σε

οποιοδήποτε ΚΕΠ προσκομίζοντας:

 Οποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης

(ΑΜΚΑ) της ίδιας, καθώς και των προστατευόμενων μελών της (π.χ. βεβαίωση ΑΜΚΑ, κ.λπ.)

ή οποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο Αριθμός Μητρώου ΕΦΚΑ (ΟΓΑ)

ασφαλισμένου ή συνταξιούχου {(για όσους δικαιούχους έχουν Αριθμό Μητρώου, δεδομένου ότι

οι νέοι ασφαλισμένοι - συνταξιούχοι του ΕΦΚΑ (ΟΓΑ) δεν έχουν Αριθμό Μητρώου)}.

 Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το δικαίωμα της έμμεσης ασφάλισης των τέκνων δεν προέρχεται

από την ασφαλισμένη ή συνταξιούχο στον ΕΦΚΑ (ΟΓΑ) μητέρα, αλλά από τον ασφαλισμένο ή

συνταξιούχο στον ΕΦΚΑ (ΟΓΑ) πατέρα/σύζυγο, θα πρέπει απαραίτητα να προσκομισθεί και το ατομικό

βιβλιάριο του πατέρα/συζύγου.

2.1 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση για συμμετοχή στο πρόγραμμα και θα

αποστέλλονται στον ΟΠΕΚΑ είναι:

α) Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης από το οποίο να προκύπτει ο αριθμός των τέκνων της

τρίτεκνης ή πολύτεκνης μητέρας.

β) Διαζευκτήριο ή συμφωνητικό (αφορά διαζευγμένες ή εν διαστάσει μητέρες) από το οποίο να

προκύπτει ποιός γονέας έχει την επιμέλεια του/των παιδιού/ων.

γ) Για τα παιδιά άνω των 18 και μέχρι 24 ετών, εφόσον είναι άνεργα, Βεβαίωση Ανεργίας του ΟΑΕΔ

(ότι είναι εγγεγραμμένοι ως άνεργοι κατά την υποβολή της αίτησης).

δ) Για τα παιδιά άνω των 18 ετών που σπουδάζουν σε ΙΕΚ της ημεδαπής και δεν εκδίδεται κάρτα

φοίτησης («πάσο»), Βεβαίωση Σπουδών.

3

ε) Φωτοαντίγραφο της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας (“πάσο”) από το οποίο προκύπτει ο αριθμός

ακαδημαϊκής ταυτότητας του φοιτητή (αφορά τέκνα άνω των 18 και μέχρι 24 ετών που σπουδάζουν σε

ΑΕΙ ή ΤΕΙ).

στ) Φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου τράπεζας από το οποίο να προκύπτει ο ΙΒΑΝ του τραπεζικού

λογαριασμού της τρίτεκνης ή πολύτεκνης μητέρας, ανεξαρτήτως αν η τρίτεκνη ή πολύτεκνη μητέρα

είναι αποκλειστικός δικαιούχος ή συνδικαιούχος του λογαριασμού.

ζ) Σε περίπτωση που τρίτο πρόσωπο προσέλθει για την υποβολή αίτησης συμμετοχής, πρέπει

απαραίτητα να προσκομίσει όλα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται ανωτέρω, καθώς και νόμιμη

εξουσιοδότηση της αιτούσας. Τρίτο πρόσωπο θεωρείται και ο σύζυγος.

2.2 ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Πριν την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης θα εμφανίζονται τα πλήρη στοιχεία της

αιτούσης, τα οποία θα ελέγχονται από τον υπάλληλο του ΚΕΠ, βάσει των προσκομισθέντων

δικαιολογητικών. Έπειτα, θα υποβάλλεται οριστικά η αίτηση και θα εκτυπώνεται ένα αντίγραφο για τη

δικαιούχο τρίτεκνη ή πολύτεκνη μητέρα, η οποία, πρέπει, αφού ελέγξει τα καταχωρηθέντα στοιχεία,

να υπογράψει την αίτηση.

Στη συνέχεια η αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα αποστέλλονται αυθημερόν από τα

ΚΕΠ στη Δ/νση Αγροτικής Εστίας του ΟΠΕΚΑ.

Επισημαίνεται ότι οι τρίτεκνες και οι πολύτεκνες μητέρες που έλαβαν την παροχή εντός του έτους

2019 δεν μπορούν να υποβάλουν και πάλι αίτηση συμμετοχής.

3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα θα ξεκινήσει ο

έλεγχος αιτήσεων και των δικαιολογητικών.

Επισημαίνεται ότι, εάν από τον έλεγχο των δικαιολογητικών της αίτησης μιας πολύτεκνης μητέρας,

δεν φέρονται τουλάχιστον τέσσερα (4) τέκνα να πληρούν τις προϋποθέσεις του προγράμματος, η

αίτηση αυτή δεν θα απορρίπτεται, αλλά θα εντάσσεται στο αρχείο των τρίτεκνων και θα εξετάζεται

ως αίτηση τρίτεκνης μητέρας. Στην περίπτωση που δεν πληροί τις προϋποθέσεις ούτε ως τρίτεκνη

μητέρα θα απορρίπτεται οριστικά.

Μετά το πέρας του ελέγχου των δικαιολογητικών, θα δημιουργηθεί από τη Δ/νση Πληροφορικής του

ΟΠΕΚΑ οριστικό ηλεκτρονικό αρχείο με τις υποβληθείσες αιτήσεις για κάθε κατηγορία δικαιούχων

(τρίτεκνων - πολύτεκνων).

Σε περίπτωση που οι αιτήσεις συμμετοχής που περιλαμβάνονται στο οριστικό ηλεκτρονικό αρχείο

κάθε κατηγορίας δικαιούχων (τρίτεκνων - πολύτεκνων) ξεπεράσουν τον προσδιοριζόμενο στην

υπουργική απόφαση αριθμό δικαιούχων, θα ακολουθήσει ηλεκτρονική κλήρωση, η διαδικασία της

οποίας θα καθοριστεί με απόφαση του Δ.Σ. του ΟΠΕΚΑ.

Από την κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί, θα προκύψει το αρχείο των δύο χιλιάδων τετρακοσίων

σαράντα μίας (2.441) τρίτεκνων και των τετρακοσίων τριάντα έξι (436) πολύτεκνων κληρωθέντων

δικαιούχων.

4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Οι τρίτεκνες - πολύτεκνες μητέρες που υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής για την συνέχιση και

ολοκλήρωση του προγράμματος, θα μπορούν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα της κλήρωσης

από την ηλεκτρονική διεύθυνση www.opeka.gr/agrotiki-estia/ilektronikes-ypiresies/ και από τα

ΚΕΠ όλης της χώρας (όχι απαραίτητα από το ΚΕΠ στο οποίο υπέβαλαν την αίτηση). Τα αποτελέσματα

4

της κλήρωσης θα εμφανίζονται μετά από ηλεκτρονική αναζήτηση με βάση τον Αριθμό Μητρώου ΕΦΚΑ

(ΟΓΑ) της δικαιούχου και τον αριθμό αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα.

5. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ

Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών ελέγχου, θα πιστωθεί στους Τραπεζικούς Λογαριασμούς των

κληρωθέντων δικαιούχων τρίτεκνων και πολύτεκνων μητέρων χρηματικό βοήθημα συνολικού ύψους

επτακοσίων ευρώ (700€) και χιλίων ευρώ (1.000€), αντίστοιχα.

Σε περίπτωση που αποδειχθεί ότι καταβλήθηκε το χρηματικό βοήθημα σε δικαιούχο που δεν

πληρούσε τις απαιτούμενες προϋποθέσεις θα αναζητηθεί αυτό ως αχρεωστήτως καταβληθέν

σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

6. ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το δικαίωμα ασφάλισης για περίθαλψη με ενεργή ασφαλιστική ικανότητα κάθε τέκνου μπορεί να

προκύπτει από:

 έμμεσο δικαίωμα ως προστατευόμενο μέλος, ανεξαρτήτως αν το δικαίωμα της έμμεσης ασφάλισής

του προέρχεται από την συνταξιούχο ή ασφαλισμένη του ΕΦΚΑ (ΟΓΑ) μητέρα ή τον συνταξιούχο ή

ασφαλισμένο του ΕΦΚΑ (ΟΓΑ) πατέρα/σύζυγο.

 άμεσο δικαίωμα ως συνταξιούχος ορφανικής σύνταξης ή ως συνταξιούχος αναπηρίας

(τέκνο ανίκανο για κάθε εργασία) ή ως επιδοματούχος παραπληγίας - τετραπληγίας

(παραπληγικό επίδομα).

Είναι πιθανό η τρίτεκνη ή η πολύτεκνη μητέρα που δεν έχει εξοφλήσει τις ασφαλιστικές της εισφορές

ή δεν έχει υπαχθεί σε ρύθμιση οφειλών ή να έχει εκπέσει της ρύθμισης και το σύστημα να μην την

εμφανίζει ως δικαιούχο ή είναι πιθανό η τρίτεκνη ή η πολύτεκνη μητέρα να έχει πληρώσει

καθυστερημένα τις ασφαλιστικές εισφορές της στον ΕΦΚΑ (ΟΓΑ) ή να έχει υπαχθεί πρόσφατα σε

καθεστώς ρύθμισης καταβολής των οφειλών και το σύστημα να την εμφανίζει ως μη δικαιούχο.

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να σημειωθεί ότι η αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα επέχει θέση

υπεύθυνης δήλωσης και η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτήν μπορεί να ελεγχθεί

με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ 4 Ν. 1599/1986). Για οποιαδήποτε διευκρίνιση

επί της διαδικασίας υλοποίησης του προγράμματος μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα

213 1519 164, 213 1519 214, 213 1519 292, 213 1519 303, 213 1519 304 και 213 1519 310.

Η Διοικητής

Ξένια Π. Παπασταύρου

18 Νοέμβριος 2019 Σε: Ανακοινώσεις

Τη Δευτέρα 18/11/2019 ο Σύλλογος διά των εκπροσώπων του :τον Πρόεδρο Παπανίκο Νικόλαο ,τον Γραμματέα Καλογιαννίδη Κωνσταντίνο και την Ταμία Βασάκη Ευλαμπία Δώρισε σε ιδρύματα του Νομού μας Δύο(2)αναπηρικά αμαξίδια .

Το πρώτο προήλθε στο Σύλλογό μας από την συλλογή και ανταλλαγή προς ανακύκλωση ενός περίπου τόνου πλαστικών καπακιών. Σ΄ αυτό βοήθησε πάρα πολύ ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΩΝ ΠΕΛΛΑΣ που κίνησε τη διαδικασία να προωθήσει τα καπάκια προς ανακύκλωση και να μας στείλει το αναπηρικό αμαξίδιο. Το αμαξίδιο Δωρίσαμε με τη σειρά μας στο ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ(ΚΕΦΙΑΠ) ΝΙΓΡΙΤΑΣ -ΣΕΡΡΩΝ προκειμένου να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες του Κέντρου. 

Την προσπάθεια του Δ.Σ. του Συλλόγου ενίσχυσαν :

     Τα Μέλη του Συλλόγου μας ,Το Σπίτι της Γυναίκας (Παράρτημα Σερρών),Ο Ιερός Ναός Παναγίτσας Σερρών, Η Ιερά Μονή Αγίας Παρασκευής Σερρών, καθώς επίσης και:  

     Οι Μαθητές και Εκπαιδευτικοί: 

Των: ΝΗΠΙΑΓΩΓΙΩΝ: 2ου ,7ου , 10ου , 14ου ,29ου, 31ου Σερρών, 

Νέου Σκοπού,Παραλιμνίου,2ου Νιγρίτας  

Των: ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 1ου ,8ου ,9ου ,18ου και 25ου Σερρών, 

Του :Μουσικού Σχολείου Σερρών , Παιδικού και βρεφονηπιακού Σταθμού "Κιβωτός Χαράς", Φροντιστηρίου Μαθητοδρόμιο, Ψητοπωλείου "ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ" . 

     Η Εταιρία ΣΕΡΚΟ FOODS Α.Ε. και τον Κύριο Ζήση Βαβαλίδη για την διάθεση του αυτοκινήτου για τη μεταφορά των Καπακιών.

    ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΘΕΡΜΑ ΟΛΟΥΣ ΣΑΣ και να ξέρετε ότι η προσπάθεια μας συνεχίζεται.

Το Δεύτερο προήλθε από δωρεά στο Σύλλογο συνδημότη μας που εκτίμησε το έργο του Συλλόγου και μας το χάρισε για να το διαθέσουμε κατά την κρίση μας. Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου το δωρίσαμε στο ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ & ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΜΕΑ- ΈΜΠΝΕΥΣΗ που εδρεύει στις Σέρρες (7ο χλμ. Σερρών-Δράμας).Ελπίζουμε με την προσφορά μας να συνδράμουμε κατ’ ελάχιστο στο δύσκολο αλλά και σημαντικό έργο που προσφέρουν στα παιδιά του Κέντρου οι Υπεύθυνοι και το αξιέπαινο προσωπικό του.

                                                                                                                                                        Εκ του Δ.Σ.

04 Νοέμβριος 2019 Σε: Ανακοινώσεις

Σήμερα Δευτέρα 4/11/2019 αντιπροσωπεία του Συλλόγου αποτελούμενη από τον Πρόεδρο Παπανίκο Νικόλαο τον Γραμματέα Καλογιαννίδη Κωνσταντίνο και την ταμία Βασάκη Ευλαμπία επισκέφθηκε τον νεοεκλεγέντα Βουλευτή Ν.Σερρών της Ελληνικής Λύσης Κο Μπούμπα Κωνσταντίνο. Συζητήσαμε με τον Βουλευτή θέματα και προβλήματα που αφορούν την τρίτεκνη οικογένεια.Μας υποσχέθηκε ότι θα υποστηρίξει οποιαδήποτε πρόταση ή νόμο που θα είναι προς όφελος των Τρίτεκνων οικογενειών και θα κατατεθεί στη Βουλή.

   Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας Συγχαίρει τον Κο Μπούμπα Κωνσταντίνο για την ανάληψη των νέων του καθηκόντων ως Βουλευτής Νομού Σερρών  και του εύχεται καλή και δημιουργική θητεία.

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε για τα νέα του συλλόγου μας.

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ "ΕΛΠΙΔΑ"

  • Τηλέφωνο: 23210 20151
  • Κινητό: 6940626737
  • Φαξ: 2321020151

Facebook Fan Page

Ακολουθείστε μας στο Facebook.