ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
Του Συλλόγου που εδρεύει στις Σέρρες με την επωνυμία
«ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ»
με το διακριτικό τίτλο «ΕΛΠΙΔΑ»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΙΔΡΥΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΣΦΡΑΓΙΔΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΕΔΡΑ

Άρθρο 1
Ίδρυση – Επωνυμία – Σφραγίδα
Ιδρύεται σύλλογος (σωματείο) σύμφωνα με τα άρθρα 78-106 Α.Κ. και τα άρθρα του παρόντος Καταστατικού, με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ» με τον διακριτικό τίτλο «ΕΛΠΙΔΑ», με έδρα την πόλη των Σερρών. Οι κατά την πρώτη ιδρυτική συγκέντρωση ψηφίσαντες και υπογράφοντες το αρχικό Καταστατικό είναι οι ιδρυτές και τα πρώτα μέλη του Σωματείου και θα αποκαλούνται στο εξής «ιδρυτικά μέλη» για διαχωρισμό τους από τα υπόλοιπα μέλη που θα προσχωρήσουν σε αυτό μετά από την υποβολή της αίτησης για την εγγραφή του στο ειδικό δημόσιο βιβλίο που τηρείται στο Πρωτοδικείο Σερρών, και τα οποία θα αποκαλούνται στο εξής «μέλη». Όπου αναφέρεται όρος μέλη, χωρίς εισαγωγικά εννοούνται μαζί τα ιδρυτικά μέλη» και τα «μέλη». Το Σωματείο χρησιμοποιεί στρόγγυλη σφραγίδα η οποία φέρει κυκλικά την επωνυμία του και στο μέσον απεικονίζονται 3 παιδάκια σε γραμμικό σχέδιο και το έτος ίδρυσης του (2013). Η επωνυμία δεν μπορεί να αλλάξει παρά μόνο με τροποποίηση του Καταστατικού. Έδρα του Σωματείου είναι η πόλη των Σερρών. Το Σωματείο μπορεί με απόφαση του Δ.Σ. του να αλλάζει διεύθυνση, μέσα στα όρια της έδρας του και να ιδρύει παραρτήματα/γραφεία και σε άλλα δημοτικά διαμερίσματα της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών για την προώθηση του σκοπού του χωρίς τροποποίηση του Καταστατικού του. Με την απόφαση που θα ιδρύονται αυτά τα παραρτήματα/γραφεία θα ορίζονται και οι όροι λειτουργίας και η φύση και έκταση των εργασιών τους.

Άρθρο 2ο
Σκοπός
Το Σωματείο δεν έχει κερδοσκοπικό σκοπό. Ο μοναδικός σκοπός του είναι η προώθηση των συμφερόντων των οικογενειών με τρία (3) παιδιά. Ειδικότερα σκοποί του συλλόγου είναι:
Α. Η εξομοίωση και η ένταξη των μελών στις ευεργετικές διατάξεις των νόμων που ισχύουν για τους πολύτεκνους.
Β. Η ανάπτυξη και καλλιέργεια σχέσεων επικοινωνίας, αλληλεγγύης, συναδέλφωσης και αλληλοβοήθειας των μελών του.
Γ. Η προστασία του θεσμού της οικογένειας
Δ. Η πολιτιστική και πνευματική εξύψωση των μελών του και της νεολαίας ειδικότερα.
Ε. Η καλλιέργεια και διάσωση των εθνικών παραδόσεων
ΣΤ. Η λήψη κάθε πρόσφορου μέτρου και απόφασης που αποσκοπεί στην εξύψωση του βιοτικού επιπέδου των οικογενειών με τρία (3) τέκνα και στην προαγωγή της ηθικής, κοινωνικής, οικονομικής και επαγγελματικής καταστάσεως των μελών του συλλόγου και των οικογενειών τους
Ζ. Η προώθηση ρυθμίσεων από την πολιτεία και τις τοπικές αρχές που θα διασφαλίζουν δικαιότερη αντιμετώπιση, θα εξυψώνουν το βιοτικό επίπεδο και θα προάγουν την ηθική, κοινωνική, οικονομική και επαγγελματική κατάσταση των μελών του
Η. Η στήριξη των μελών του σε δίκαια αιτήματα τους που άπτονται του σκοπού του και απέναντι σε οποιονδήποτε τρίτο.
Θ. Η εκπροσώπηση των μελών του σε διάφορα τραπέζια συζήτησης και διαπραγμάτευσης
Ι. Η παρέμβαση για πρόσκληση και ενίσχυση θετικών πρωτοβουλιών υπέρ των συμφερόντων των μελών του
ΙΑ. Η οικοδόμηση καλών σχέσεων και καναλιών επικοινωνίας με πρόσωπα, υπηρεσίες, οργανισμούς και μέσα μαζικής επικοινωνίας με πρόσωπα, υπηρεσίες, οργανισμούς και μέσα μαζικής ενημέρωσης, που μπορούν να συνεισφέρουν στην εκπλήρωση του σκοπού του
ΙΒ. Η συμμετοχή σε ευρύτερης έκτασης όργανα ή Ενώσεις εκπροσώπησης, προσώπων της ίδιας ή συναφούς κατηγορίας με τα μέλη του, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά τα όργανα θα είναι αρκετά δραστήρια και ότι θα υπάρχει ταύτιση απόψεων μεταξύ αυτών και του Συλλόγου
ΙΓ. Η ενημέρωση των μελών του για τις εξελίξεις σε θέματα που τα ενδιαφέρουν και άπτονται του σκοπού του
ΙΔ. Η προαγωγή του θεσμού του πολύτεκνου με τρία παιδιά και ανάδειξη του δημογραφικού προβλήματος
ΙΕ. Η πληροφόρηση, ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης σε θέματα που άπτονται του σκοπού του
ΙΣΤ. Η Συμβολή στην επίλυση του δημογραφικού προβλήματος στο μέτρο των δυνατοτήτων του
ΙΖ. Οι παραστάσεις στους αρμόδιους παράγοντες της Πολιτείας για τη διεκδίκηση και θέσπιση ευεργετικών διατάξεων και νόμων υπέρ των οικογενειών με τρία παιδιά
Φιλοδοξίες του συλλόγου είναι:

 • Η έντονη παρουσία στα πολιτιστικά δρώμενα των Δήμων της επαρχίας Σερρών και η προσφορά σε αναξιοπαθούντα μέλη
 • Η σύσταση ταμείου αλληλοβοήθειας
 • Η λειτουργία τράπεζας αίματος

Άρθρο 3ο
Μέσα
Την υλοποίηση των παραπάνω ενεργειών του συλλόγου θα επιδιώκει με κάθε νόμιμο και πρόσφορο μέσο που θα έχουν ενδεικτικά ως εξής:
Α) Ο σχεδιασμός, η διαχείριση, η υλοποίηση και η συμμετοχή σε δράσεις, προγράμματα και πρωτοβουλίες
Β) Η δημιουργία, η συντήρηση και η συμμετοχή σε διεθνή και τοπικά δίκτυα συνεργασίας
Γ) Η διεξαγωγή ερευνών και μελετών σχετικών με το σκοπό του
Δ) Η δημιουργία δομών και υποδομών
Ε) Η έκδοση περιοδικών, βιβλίων, ημερολογίων και άλλων εντύπων
ΣΤ) Η διοργάνωση και η συμμετοχή σε εκδηλώσεις, συγκεντρώσεις, παρουσιάσεις, διαλέξεις, σεμινάρια, συνέδρια και εκδρομές ψυχαγωγικού και ενημερωτικού ενδιαφέροντος
Ζ) Η ενεργή αναζήτηση μελών και χορηγών
Η) Η προβολή των σκοπών και των προβλημάτων του δια των μέσων μαζικής ενημέρωσης και επικοινωνίας
Θ) Η σφυγμομέτρηση, η παρουσίαση και η εκπροσώπηση της κοινής γνώμης των μελών του
Ι) Η προώθηση και η σύναψη συμφωνιών συνεργασίας για την επίτευξη κοινού σκοπού με δημόσιες υπηρεσίες, διεθνείς οργανισμούς, ερευνητικά εκπαιδευτικά και επιστημονικά ιδρύματα, κοινωνικούς φορείς, εταιρείες, Μ.Κ.Ο. (μη κυβερνητικές οργανώσεις) και φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα και το εξωτερικό
ΙΑ) Η διενέργεια λαχειοφόρων αγορών
ΙΒ) Η αποδοχή οποιασδήποτε μορφής βοήθειας και οικονομικών ενισχύσεων από διάφορα νομικά και φυσικά πρόσωπα
ΙΓ) Οι παραστάσεις στους αρμόδιους παράγοντες της πολιτείας για την διεκδίκηση και θέσπιση ευεργετικών διατάξεων και νόμων, προκειμένου να βελτιωθεί το βιοτικό επίπεδο των οικογενειών με τρία τέκνα, μέχρι την εξομοίωσή τους με τους πολύτεκνους
ΙΔ) Οι πολιτιστικές, καλλιτεχνικές, ψυχαγωγικές και μουσικοχορευτικές εκδηλώσεις
ΙΕ) Η χορήγηση οικονομικών ή άλλου είδους ενισχύσεων σε οικογένειες με τρία τέκνα και την μέριμνα για την ανεύρεση εργασίας σε άνεργους τριών τέκνων και των τέκνων τους
ΙΣΤ) Η αποδοχή οικονομικών επιχορηγήσεων από διάφορα υπουργεία, κρατικά λαχεία, Εκκλησία της Ελλάδος, Μητροπόλεις ή Ιερές Μονές, μεμονωμένους πολίτες, ευεργέτες και δωρητές προς το σύλλογο
ΙΖ) Η άσκηση φιλανθρωπικής δραστηριότητας και η συμμετοχή σε αντίστοιχα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης αλλά και οποιουδήποτε άλλου Υπουργείου, Οργανισμού και εν γένει φορέα, δημόσιου ή ιδιωτικού, όπως δωρεάν διανομή τροφίμων στα άπορα μέλη του συλλόγου, συμμετοχή σε προγράμματα επισιτιστικής βοήθειας κλπ, με αποδέκτες τα μέλη του συλλόγου, τις οικογένειές τους αλλά και τρίτους
ΙΗ) Η συμμετοχή σε δράσεις πολιτών και σε Ευρωπαϊκά ή Εθνικά Προγράμματα στήριξης των απόρων τριτέκνων και των οικογενειών τους, όπως ενδεικτικά εθελοντική και κοινωνική εργασία, βοήθεια στο σπίτι, κατασκηνώσεις κλπ, με αποδέκτες τα μέλη του συλλόγου, τις οικογένειές τους αλλά και τρίτους. Ο σκοπός του Συλλόγου θα επιδιωχθεί και με οποιαδήποτε άλλη νόμιμη ενέργεια ή μέσο, χωρίς να απαιτείται τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού. Απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε –άμεση ή έμμεση- ενέργεια ή σκοπός του Συλλόγου με κομματικά κίνητρα.

Άρθρο 4ο
Διάρκεια
Η διάρκεια του Σωματείου είναι αορίστου χρόνου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
Άρθρο 5ο
Μέλη
Τα μέλη διακρίνονται σε τακτικά και επίτιμα. Τακτικά μέλη εγγράφονται όλοι οι γονείς που κατοικούν στους Δήμους της Περιφερειακής Ενότητας των Σερρών και έχουν αποκτήσει τρία τέκνα, ανεξαρτήτως ηλικίας των τέκνων και ανεξαρτήτως του γεγονότος αν κάποιο από αυτά απεβίωσε.
Η εγγραφή των μελών γίνεται με έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου της αιτήσεως που υποβάλει ο ενδιαφερόμενος γονέας, με την οποία συνυποβάλλει πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το οποίο προκύπτει η ιδιότητά του ως γονέας τριών τέκνων και καταβάλει το δικαίωμα εγγραφής και το ποσό της ετήσιας συνδρομής.
Επίτιμα μέλη του συλλόγου ονομάζονται με απόφασης της Γενικής Συνέλευσης πρόσωπα, ανεξαρτήτως εάν είναι ή όχι μέλη του συλλόγου, τα οποία έχουν προσφέρει ιδιαίτερα σημαντικές υπηρεσίες στο σύλλογο. Τα επίτιμα μέλη στερούνται του δικαιώματος εκλέγειν και εκλέγεσθαι, έχουν δικαίωμα όμως να συμμετέχουν στις συζητήσεις.

Άρθρο 6ο
Υποχρεώσεις και δικαιώματα των μελών
Οι υποχρεώσεις των μελών του Συλλόγου έχουν ως εξής:

 • Να συμβάλουν με κάθε νόμιμο μέσο για την πραγματοποίηση των σκοπών του συλλόγου και να εκτελούν ευσυνείδητα κάθε εργασία ή καθήκον που ανατίθεται σ’αυτά με απόφαση των οργάνων του.
 • Να εκπληρώνουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις έναντι του συλλόγου (ετήσιες συνδρομές, έκτακτες εισφορές κλπ).
 • Να προσέρχονται ανελλιπώς στις Γενικές Συνελεύσεις και να εκφράζουν ελεύθερα τη γνώμη τους.

Τα τακτικά μέλη του συλλόγου εφ’όσον είναι οικονομικά τακτοποιημένα δικαιούνται:

 • Να μετέχουν των Γενικών Συνελεύσεων, να εκλέγουν τα όργανα του συλλόγου ή να εκλέγονται από αυτά, να εκφράζονται γραπτώς ή προφορικώς κατά τις τακτικές ή έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις.
 • Να υπολογίζονται στην απαρτία και πλειοψηφία των Γενικών Συνελεύσεων και σε κάθε διαδικασία λειτουργικότητας του συλλόγου.
 • Να αποχωρούν του συλλόγου, μετά από υποβολή σχετικής παραιτήσεως απευθυνόμενης προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Η αίτηση παραίτησης γίνεται δεκτή, αφού το παραιτούμενο μέλος καταβάλει τις τυχόν καθυστερούμενες συνδρομές στο σύλλογο μέχρι την αποχώρησή του.

 

Άρθρο 7ο
Διαγραφή μελών
Διαγράφεται του συλλόγου, μετά από αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μέλος το οποίο:
Α) Παραιτείται κατόπιν αιτήσεώς του
Β) Καθυστερεί τις συνδρομές πλέον του έτους και δεν τις τακτοποιεί εντός δέκα πέντε ημερών από της προσκλήσεως του εκ μέρους του Δ.Σ. του συλλόγου.
Γ) Παραβαίνει το καταστατικό, απειθαρχεί στις αποφάσεις των οργάνων του συλλόγου.
Δ) Προβαίνει σε πράξεις και ενέργειες, που αντιβαίνουν στο σκοπό και τα συμφέροντα του συλλόγου.
Ε) Τιμωρήθηκε επανειλημμένα με πειθαρχικές ποινές.
Μέλος που αποχωρεί ή διαγράφεται για ένα οποιοδήποτε των παραπάνω λόγων δεν έχει κανένα δικαίωμα στην περιουσία του συλλόγου, ούτε να ζητήσει την επιστροφή των συνδρομών του. Το μέλος που έχει διαγραφεί μπορεί να προσφύγει στα Δικαστήρια της χώρας μέσα σε δύο μήνες από τη γνωστοποίηση της απόφασης διαγραφής του κατ’άρθρο 88 ΑΚ. Διαγραφή μέλους που ακυρώθηκε μετά την προσβολή της από το διαγραφέν μέλος, θεωρείται ότι δεν έγινε ποτέ.

 

Άρθρο 8ο
Πειθαρχικές Ποινές
Συμπεριφορά μέλους αντίθετη στους σκοπούς του συλλόγου και νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, του Διοικητικού Συμβουλίου ή του προέδρου ως εκτελεστικού οργάνου του συλλόγου αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα. Ενδεικτικά παραπτώματα αποτελούν:

 • Η παρεμπόδιση στην επιτυχία των σκοπών του συλλόγου.
 • Η παραβίαση ή η μη εκπλήρωση υποχρεώσεων απέναντι στο σύλλογο, που πηγάζουν από το καταστατικό και τη σχετική περί συλλόγων νομοθεσία ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή του Διοικητικού Συμβουλίου του συλλόγου.
 • Η επίδειξη ανάρμοστης συμπεριφοράς στα γραφεία του συλλόγου ή στις Γενικές Συνελεύσεις.
 • Η εκμετάλλευση της ιδιότητας μέλους για σκοπούς ιδιοτελείς, παράνομους ή αντίθετους στις επιδιώξεις και τα συμφέροντα του συλλόγου
 • Η διενέργεια πράξεων που προσβάλουν την αξιοπρέπεια του μέλους του συλλόγου.
 • Η προσβλητική συμπεριφορά απέναντι στα όργανα του συλλόγου.

Στις παραπάνω περιπτώσεις και άλλες παρόμοιες το Διοικητικό Συμβούλιο του συλλόγου μπορεί να επιβάλει στα μέλη του την πειθαρχική ποινή τη προφορικής ή εγγράφου επιπλήξεως. Σε περίπτωση υποτροπής επιβάλει την ποινή της διαγραφής μετά από απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, προσωρινής ή οριστικής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
Άρθρο 9ο
Πόροι του Συλλόγου
Οι πόροι του Συλλόγου προέρχονται από:
Α. Το δικαίωμα εγγραφής των μελών, το ύψος του οποίου προσδιορίζεται κάθε φορά με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
Β. Την ετήσια συνδρομή των μελών, το ποσό της οποίας ορίζεται σε δέκα (10) ευρώ ανά μέλος και στην περίπτωση αυτή καθορίζεται από τη Γενική Συνέλευση. Το παραπάνω ποσό μπορεί να αυξομειώνεται με απόφαση της Γ.Σ. ύστερα από εισήγηση του Δ.Σ..
Γ. Τα έσοδα της περιουσίας του συλλόγου (τόκοι-πρόσοδοι).
Δ. Τις δωρεές, κληροδοσίες, καταθέσεις από τα μέλη, τακτικά και επίτιμα.
Ε. Τις επιχορηγήσεις της πολιτείας και των άλλων κρατικών ή ιδιωτικών φορέων.
ΣΤ. Κάθε άλλο έσοδο νομίμως εισερχόμενο στο ταμείο του συλλόγου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
Όργανα του Συλλόγου

Άρθρο 10ο
Γενική Συνέλευση
Η Γενική Συνέλευση των μελών του συλλόγου είναι το κυρίαρχο όργανο του συλλόγου και συγκροτείται από τα ταμειακώς τακτοποιημένα (εν τάξει) τακτικά μέλη του συλλόγου.
Συνέρχεται τακτικά μια φορά το χρόνο και έκτακτα όποτε κρίνεται αναγκαίο από το Δ.Σ. ή όταν το ζητήσουν τέσσερα από τα μέλη του Δ.Σ. ή το 1/5 των μελών. Στη σχετική αίτηση πρέπει να αναφέρονται και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Στις δυο τελευταίες περιπτώσεις το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει τη Γ.Σ. μέσα σε 10 ημέρες από την υποβολή της αίτησης. Αν το Δ.Σ. αρνηθεί ή παραλείψει να λάβει σχετική απόφαση εντός της ίδιας προθεσμίας, οι αιτούντες δικαιούνται να συγκαλέσουν οι ίδιοι τη Γ.Σ.. Η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν συμμετέχει το 1/3 των μελών. Αν δεν πραγματοποιηθεί η απαρτία συγκαλείται νέα Γ.Σ., την αντίστοιχη ημέρα της επόμενης εβδομάδας στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα με τα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης οπότε και βρίσκεται σε απαρτία με όσα μέλη είναι παρόντα.
Ειδικά στις περιπτώσεις τροποποίησης του καταστατικού και διάλυσης του συλλόγου η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία αν παρευρίσκονται σ’αυτήν τα μισά τουλάχιστον από τα οικονομικά τακτοποιημένα μέλη. Η σχετική απόφαση λαμβάνεται με πλειοψηφία των ¾ των παρόντων.
Η σύγκληση της Γ.Σ. πρέπει να ανακοινώνεται στα μέλη πριν από 8 ημέρες είτε με γραπτή πρόσκληση (γραπτή θεωρείται και η ηλεκτρονική πρόσκληση mail) που πρέπει υποχρεωτικά να αναφέρει τον τόπο, την ημέρα, την ώρα και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, είτε με δημοσίευση στον τύπο. Τις εργασίες της Γ.Σ. διευθύνει τριμελές προεδρείο, που εκλέγεται με ανάταση του χεριού και αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Γραμματέα και ένα μέλος του. Ο καθένας εκλέγεται χωριστά. Οι αποφάσεις της Γ.Σ. παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων αντιπροσώπων με ανάταση του χεριού. Μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια γίνεται μόνο για αρχαιρεσίες, δηλαδή εκλογή του Δ.Σ. και της Ε.Ε.Τ., έγκριση λογοδοσίας και απολογισμού Δ.Σ. καθώς και για προσωπικά ζητήματα.
Αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης.

 •  Εκλέγει το Προεδρείο που διευθύνει τις εργασίες της.
 • Εγκρίνει ή απορρίπτει τον απολογισμό του Δ.Σ.
 • Εγκρίνει ή απορρίπτει τον προϋπολογισμό και απαλλάσσει το Δ.Σ. από κάθε ευθύνη
 • Εκλέγει τα μέλη της τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής, του Δ.Σ. και της Ε.Ε.Τ.
 • Αποφασίζει για τη διαγραφή μελών
 • Αποφασίζει για την τροποποίηση του καταστατικού
 • Αποφασίζει για τη διάλυση του συλλόγου, οπότε, στη σχετική απόφαση αναφέρονται οι λόγοι της διάλυσης και η τύχη της περιουσίας και του αρχείου του συλλόγου
 • Αποφασίζει για κάθε θέμα που δεν ανήκει ρητά στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου του Συλλόγου

Αποκλείεται εκ της Συνελεύσεως όποιος καθυστερεί τις συνδρομές του και δεν τακτοποιείται ταμειακώς μέχρι την ημέρα της συνόδου της.

 

Άρθρο 11ο
Τα μέλη του συλλόγου με απόφαση που λαμβάνεται σε Γενική Συνέλευση αποφασίζουν την συμμετοχή του συλλόγου σε υπερκείμενη οργάνωση. Ομοίως αποφασίζουν την σύσταση ομοσπονδίας ή συνομοσπονδίας ή την συμμετοχή του συλλόγου σε υφιστάμενη ομοσπονδία ή συνομοσπονδία τοπικού ή πανελληνίου χαρακτήρα. Σε περίπτωση απόφασης για σύσταση ομοσπονδίας ή συνομοσπονδίας αυτή μπορεί να έχει χαρακτήρα τοπικό, επαρχιακό-περιφερειακό ή πανελλήνιο.

Άρθρο 12ο
Διοικητικό Συμβούλιο (Απαρτία-λειτουργία)
Ο Σύλλογος διοικείται από εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται για τρία χρόνια από τη Γενική Συνέλευση των μελών τα οποία είναι ταμειακά τακτοποιημένα, με μυστική ψηφοφορία και με ενιαίο ψηφοδέλτιο στο οποίο αναγράφονται με αλφαβητική σειρά όλα τα ονόματα των υποψηφίων. Κάθε ψηφοφόρος δικαιούται να θέσει έως πέντε σταυρούς προτίμησης.
Οι εκλογές διενεργούνται εντός του τελευταίου δίμηνου του αντίστοιχου έτους.
Το εκλεγμένο Δ.Σ. σε διάστημα 8 ημερών από την εκλογή του με ευθύνη του πρώτου σε ψήφους συμβούλου, συνέρχεται και εκλέγει με μυστική ψηφοφορία Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα και Ταμία. Αν αυτός δεν συγκαλέσει το Δ.Σ. σε συνεδρίαση για τη συγκρότησή του σε σώμα, αναλαμβάνει την ευθύνη της σύγκλησης ο δεύτερος σε ψήφους σύμβουλος.
Το Δ.Σ. συνεδριάζει μια φορά το μήνα και έκτακτα όποτε κρίνει αναγκαίο να το συγκαλέσει ο Πρόεδρος ή το ζητήσουν με γραπτή αίτησή τους τέσσερα μέλη που πρέπει να αναφέρουν και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία αν παρευρίσκονται πέντε από τα μέλη του. Οι αποφάσεις παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις συνεχείς συνεδριάσεις θεωρείται ότι παραιτήθηκε και αντικαθίσταται από τα αναπληρωματικά μέλη κατά σειρά εκλογής. Αν δεν υπάρχουν αναπληρωματικά μέλη ή τα υπάρχοντα αρνούνται την αναπλήρωση, τότε τα εναπομείναντα μέλη είναι υποχρεωμένα να συγκαλέσουν Γ.Σ. μέσα σε 10 (δέκα) ημέρες το πολύ για να εκλέξουν νέο Δ.Σ..

 

Άρθρο 13ο
Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου
Α) Το Δ.Σ. προβαίνει σε οποιαδήποτε νόμιμη ενέργεια που συμβάλει στην υλοποίηση των καταστατικών σκοπών του συλλόγου και των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων.
Β) Παρέχει στα μέλη του κάθε πληροφορία που ζητούν, αλληλογραφεί μαζί τους και συγκροτεί επιτροπές από αυτά για μελέτη και προώθηση διαφόρων ζητημάτων.
Γ) Προβαίνει στις αναγκαίες δαπάνες λειτουργίας του Συλλόγου, αποφασίζει και πραγματοποιεί συγκεντρώσεις μελών και άλλων πολιτών για την εξυπηρέτηση του σκοπού του Συλλόγου.
Δ) Συγκαλεί τα μέλη του Συλλόγου σε τακτικές ή έκτακτες Γ.Σ., εγγράφει ή διαγράφει τα μέλη σύμφωνα με το καταστατικό, φροντίζει για την έγκαιρη είσπραξη των συνδρομών και εισφορών, διαχειρίζεται την περιουσία του Συλλόγου, συντάσσει τον απολογισμό δράσης του και τον υποβάλει για έγκριση στη Γ.Σ. και γενικά προβαίνει σε όλες τις πράξεις που είναι αναγκαίες για τη σωστή λειτουργία του Συλλόγου.
Ε) Τηρεί Βιβλία Μητρώου, πρωτοκόλλου, πρακτικών Δ.Σ. και Γ.Σ., Ταμείου, Περιουσιακών στοιχείων – υλικού και όποιο άλλο βιβλίο αποφασίσει το Δ.Σ. για την καλή λειτουργία του Συλλόγου.

 

Άρθρο 14ο
Αρμοδιότητες Προέδρου
Ο Πρόεδρος συγκαλεί το Δ.Σ. σε συνεδριάσεις τακτικές ή έκτακτες, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη για τα προς συζήτηση θεμιτά μαζί με το Γενικό Γραμματέα, την οποία και ανακοινώνει με τον πιο πρόσφορο τρόπο στα μέλη 3 μέρες πριν τη συνεδρίαση, προεδρεύει στις συνεδριάσεις, διευθύνει τις συζητήσεις και εισηγείται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης (εκτός αν έχει ορίσει άλλο μέλος για εισηγητή) και τα θέτει σε ψηφοφορία.
Φροντίζει για την πραγματοποίηση των σκοπών του συλλόγου και για την υλοποίηση των αποφάσεων του Δ.Σ. και των Γ.Σ. και πραγματοποιεί τις απαραίτητες παραστάσεις και επαφές με πολιτιστικούς, πνευματικούς, δημοσιογραφικούς, συνδικαλιστικούς, κυβερνητικούς, υπηρεσιακούς κλπ παράγοντες (είτε μόνος του είτε και με άλλα μέλη του Δ.Σ.).
Εκπροσωπεί το σύλλογο ενώπιον κάθε δικαστηρίου και κάθε αρχής και σε όλες τις σχέσεις του συλλόγου με τρίτους.
Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις κατά το καταστατικό πάντα μετά από σχετική απόφαση του Δ.Σ. με την οποία καθορίζονται και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Συνυπογράφει με τον Γραμματέα, όλα τα έγγραφα του Συλλόγου και με τον ταμία, τα θέματα της οικονομικής διαχείρισης.

Άρθρο 15ο
Αρμοδιότητες αντιπροέδρου
Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον πρόεδρο, όταν απουσιάζει σε όλες τις αρμοδιότητες. Μπορεί και μόνιμα ή για ορισμένο χρόνο να αναπληρώνει τον Πρόεδρο σε ειδικά καθήκοντα που αυτός με πράξη του παραχωρεί και που καταχωρείται στα πρακτικά του Δ.Σ..

Άρθρο 16ο
Αρμοδιότητες Γραμματέα
Ο Γ. είναι υπεύθυνος για την αλληλογραφία, φυλάσσει το αρχείο και τη σφραγίδα και υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο όλα τα έγγραφα του συλλόγου. Συντάσσει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και των εκτάκτων Γ.Σ., τηρεί βιβλίο μητρώου μελών του συλλόγου και είναι υπεύθυνος για την καλή λειτουργία των Γραφείων του Συλλόγου.
Όταν απουσιάζει ο Γ. αναπληρώνεται από οποιοδήποτε άλλο μέλος που αποφασίζει το Δ.Σ. σε όλες τις αρμοδιότητες. Το Δ.Σ. μπορεί να ορίσει σε κάθε οικισμό της δικαιοδοσίας του ένα μέλος του, το οποίο θα φροντίζει για την άμεση ενημέρωση των μελών, την διεκπεραίωση της αλληλογραφίας και των εγγράφων, καθώς και κάθε αρμοδιότητα που θα του ανατεθεί από το Δ.Σ..

Άρθρο 17ο
Αρμοδιότητες Ταμία
Ο Ταμίας έχει την εποπτεία, επιμέλεια και ευθύνη των οικονομικών του συλλόγου, εισπράττει τις συνδρομές των μελών και κάθε άλλη εισφορά, διατηρεί τα διαχειριστικά βιβλία, υπογράφει μαζί με τον πρόεδρο τα έγγραφα οικονομικής διαχείρισης, εισηγείται στο Δ.Σ. κάθε τρεις μήνες την έγκριση των δαπανών που έγιναν, αναλαμβάνει τις καταθέσεις του συλλόγου κατόπιν ειδικής εξουσιοδότησης του Δ.Σ.. Είναι υποχρεωμένος κάθε ποσό που θα καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. να τα καταθέτει στην τράπεζα.

Άρθρο 18ο
Αποζημίωση
Στα μέλη του Δ.Σ. ή σε κάθε μέλος του συλλόγου στο οποίο ανατίθεται από το Δ.Σ. να φέρει σε πέρας κάποιο έργο είναι δυνατόν να χορηγούνται αποζημιώσεις ή ημεραργίες, εφ’όσον ήθελαν απασχοληθεί για υποθέσεις του συλλόγου, με εισήγηση του προέδρου και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Το ύψος της αποζημιώσεως ή ημεραργίας καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Μπορεί ο σύλλογος με απόφαση του Δ.Σ. να προσλάβει έμμισθο γραμματέα, ο οποίος θα εκτελεί κάθε γραφική υπηρεσία του συλλόγου και θα παρευρίσκεται στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και των Γενικών Συνελεύσεων των μελών χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Άρθρο 19ο
Ελεγκτική Επιτροπή Ταμείου
Η Ελεγκτική Επιτροπή είναι τριμελής και εκλέγεται για την ίδια με το Δ.Σ. θητεία. Κάθε ψηφοφόρος έχει το δικαίωμα να βάλει έως δύο (2) σταυρούς προτίμησης. Η Ε.Ε.Τ. έχει σαν έργο τον έλεγχο των πράξεων της οικονομικής μόνο διαχείρισης του Δ.Σ. και είναι υποχρεωμένη να υποβάλει στην ετήσια τακτική Γ.Σ. λεπτομερή έκθεση των οικονομικών πεπραγμένων του Δ.Σ., που καταχωρείται στα πρακτικά. Η Ε.Ε.Τ. λειτουργεί συλλογικά και οι μεταξύ των μελών συμφωνίες ανακοινώνονται στη Γ.Σ., η οποία αποφασίζει τελικά για τα πεπραγμένα της διοίκησης, ακούγοντας τις διαφωνίες.

Άρθρο 20ο
Ταυτόχρονα με τις εκλογές για την εκλογή Δ.Σ. ή όποτε καθίσταται αναγκαίο διενεργούνται και οι εκλογές για την ανάδειξη των αντιπροσώπων του σωματείου στην ΟΠΟΤΤΕ σύμφωνα με τις εκάστοτε διατάξεις του καταστατικού της.

Άρθρο 21ο
Ιδρυτές και πρώτα μέλη του συλλόγου είναι οι κατά την πρώτη ιδρυτική συγκέντρωση ψηφίσαντες και υπογράφοντες το παρόν καταστατικό, το οποίο και θα ισχύει από την καταχώρηση στα οικεία βιβλία του πρωτοδικείου Σερρών.

Το παρόν ισχύει όπως τροποποιήθηκε από τη Γενική Συνέλευση της 15/2/2015.

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε για τα νέα του συλλόγου μας.

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ "ΕΛΠΙΔΑ"

 • Τηλέφωνο: 23210 20151
 • Κινητό: 6940626737
 • Φαξ: 2321020151

Facebook Fan Page

Ακολουθείστε μας στο Facebook.